Competències bàsiques: Informació

Què són?

La necessitat de plantejar com a finalitat educativa la millora de les capacitats de les persones per poder actuar adequadament i amb eficàcia fa que sigui imprescindible centrar el currículum en les competències bàsiques per aconseguir, en primer lloc, integrar els diferents aprenentatges tot impulsant la transversalitat dels coneixements. En segon lloc, centrar-se en les competències afavoreix que l’alumnat integri els seus aprenentatges, posant en relació els distints tipus de continguts i utilitzant-los de manera efectiva en diferents situacions i contextos. I, en tercer lloc, això orienta el professorat, en permetre identificar els continguts i criteris d’avaluació que tenen caràcter bàsic per a tot l’alumnat i, en general, per inspirar les distintes decisions relatives al procés d’ensenyament i aprenentatge.

 

 

Quines són?

Les competències comunicatives:

 

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
2. Competències artística i cultural

 

Les competències metodològiques:

3. Tractament de la informació i competència digital 
4. Competència matemàtica
5. Competència d’aprendre a aprendre

 

Les competències personals:

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal

 

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món:

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
8. Competència social i ciutadana

 

Els objectius i els continguts de cadascuna de les àrees curriculars han de tenir en compte el desenvolupament integral de totes les competències bàsiques i, en conseqüència, caldrà que des de totes les àrees es tinguin en compte les competències comunicatives, les metodològiques, les personals i, de les específiques, aquells aspectes peculiars que es relacionen amb la pròpia disciplina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(font: Currículum)